University of Medicine and Pharmacy, HCMC

Center for Molecular Biomedicine

XÉT NGHIỆM ĐỘT BIẾN GEN KIT VÀ PDGFRA TRONG U MÔ ĐỆM ĐƯỜNG TIÊU HÓA

I.   Mục đích xét nghiệm: 

Giúp chẩn đoán và dự đoán được đáp ứng với điều trị nhắm trúng đích KIT và PDGFRA trong u mô đệm đường tiêu hóa.

II.  Thông tin chung:

U mô đệm đường tiêu hóa (GIST: gastrointestinal stromal tumor) tương đối hiếm gặp, chiếm < 1% u ác tính của đường tiêu hóa. U xuất phát từ tế bào kẽ của Cajal, thường biểu hiện CD117 trong bào tương và bề mặt tế bào. Ngoài phẫu thuật là điều trị chuẩn cho những trường hợp chưa di căn, u thường đề kháng với hóa trị liệu kinh điển và xạ trị. Phần lớn GIST có mang đột biến của gen KIT hoặc gen PDGFRA, là hai gen cùng thuộc gia đình receptor tyrosine kinase. Trong tế bào bình thường gen KIT và gen PDGFRA chỉ được hoạt hóa khi có gắn với chất truyền tín hiệu ngoại bào (SCF: Stem Cell Factor). Đột biến của KIT xảy ra trong 60 – 80% trường hợp GIST và khi đó gen KIT được hoạt hóa liên tục một cách độc lập với SCF. Trong nhóm GIST không có đột biến KIT, khoảng phân nửa số bệnh nhân có đột biến PDGFRA. Đột biến của cả 2 gen này đều là đích điều trị của imatinib. Tuy nhiên, mức độ nhạy với imatinib không phải giống nhau giữa các kiểu đột biến. Đột biến của KIT thường gặp nhất ở exon 11 và nhạy với imatinib; các đột biến ở exon 9, 13 và 17 hiếm gặp hơn và ít nhạy với imatinib. Đối với PDGFRA, đột biến ở exon 12 nhạy cảm với các thuốc ức chế tyrosine kinase, còn ở exon 18 kháng thuốc. Vì thế, việc xác định đột biến của KITPDGFRA rất có ý nghĩa trong điều trị imatinib cho bệnh nhân.

III.   Bệnh nhân nào cần được xét nghiệm?

Bệnh nhân mắc u mô đệm đường tiêu hóa được chỉ định điều trị với imatinib.

IV.   Kỹ thuật

  • Giải trình tự 4 exon (exon 9, 11, 13 và 17) của gen KIT và 3 exon (exon 12, 14 và 18) của gen PDGFRA.
  • Bệnh phẩm là mô sinh thiết/phẫu thuật (mô tươi) hoặc mô vùi nến dùng cho chẩn đoán giải phẫu bệnh.
  • Thời gian: 10 ngày làm việc.

V.    Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Hà Giang, Hoàng Anh Vũ (2015). Xây dựng quy trình giải trình tự gen PDGFRA bằng kỹ thuật giải trình tự Sanger, Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh 19 (1), 287-292.

2.  Hoàng Anh Vũ, Hoàng Đức Trình, Ngô Quốc Đạt, Hứa Thị Ngọc Hà (2011). Xác định đột biến gen KIT trong u mô đệm đường tiêu hóa bằng kỹ thuật giải trình tự chuỗi DNA, Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh 15 (2), 66.

3. Ngô Quốc Đạt, Trần Hương Giang, Hoàng Anh Vũ, Hứa Thị Ngọc Hà (2013). Đặc điểm đột biến gen KIT trong u mô đệm đường tiêu hóa, Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh 17 (3), 43.

4. Gomes AL, Gouveia A, Capelinha AF, de la Cruz D, Silva P, Reis RM, et al (2008). Molecular alterations of KIT and PDGFRA in GISTs: evaluation of a Portuguese series. J Clin Pathol;61(2):203-8.

 

VI.   Liên hệ thực hiện xét nghiệm

 

 

 


Chia sẻ :
Các tin khác :