University of Medicine and Pharmacy, HCMC

Center for Molecular Biomedicine

GIẢNG DẠY

Hiện tại Trung tâm Y sinh học phân tử chịu trách nhiệm giảng dạy học phần Sinh học phân tử cơ bản cho các đối tượng sau đại học bao gồm: Cao học, Nghiên cứu sinh, BS chuyên khoa I và chuyên khoa II

Lịch giảng sau đại học 2021 - 2022

Bài giảng 2022: (clink vào link để download) 

Bài giảng được lưu trong Google Drive, anh/chị đăng nhập để tải bài giảng. 

- Username: baigiangshpt2022@gmail.com     

- Password: shpt2022

 

 

ĐÁP ÁN THI HỌC PHẦN SINH HỌC PHÂN TỬ 2018:

ĐÁP ÁN (Riêng câu 16 tất cả các thí sinh đều được tính điểm như đã thông báo)


CÁC LỚP NGHIÊN CỨU NGẮN HẠN:

- LỚP TƯ VẤN DI TRUYỀN CÁC BỆNH UNG THƯ THƯỜNG GẶP

LỚP KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN GEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI TRÌNH TỰ DNA

- LỚP THỰC HÀNH KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN PHÂN TỬ

- LỚP KIẾN TẬP SINH HỌC PHÂN TỬ DÀNH CHO HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC

- LỚP KIẾN TẬP SINH HỌC PHÂN TỬ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC

- LỚP THỰC HÀNH SINH HỌC PHÂN TỬ DÀNH CHO CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 

- LỚP THỰC HÀNH SINH HỌC PHÂN TỬ DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP