University of Medicine and Pharmacy, HCMC

Center for Molecular Biomedicine

GIẢNG DẠY

Hiện tại Trung tâm Y sinh học phân tử chịu trách nhiệm giảng dạy học phần Sinh học phân tử cơ bản cho các đối tượng sau đại học bao gồm: Cao học, Nghiên cứu sinh, BS chuyên khoa I và chuyên khoa II

Lịch giảng sau đại học 2019 - 2020

Bài giảng: (clink vào link để download) 

  • Cấu trúc acid nhân và sự biểu hiện gen 
  • Pharmacogenetics/pharmacogenomics
  • Giới thiệu về đột biến gen
  • Rối loạn gen do bất thường nhiễm sắc thể
  • Ứng dụng sinh học phân tử trong các bệnh lý ung thư
  • Ứng dụng sinh học phân tử trong các bệnh lý huyết học
  • Ứng dụng sinh học phân tử trong các bệnh lý di truyền
  • Ứng dụng sinh học phân tử trong các bệnh lý nhiễm trùng
  • Hóa mô miễn dịch trong chẩn đoán bệnh

ĐÁP ÁN THI HỌC PHẦN SINH HỌC PHÂN TỬ 2018:

ĐÁP ÁN (Riêng câu 16 tất cả các thí sinh đều được tính điểm như đã thông báo)


CÁC LỚP NGHIÊN CỨU NGẮN HẠN:

- LỚP KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN GEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI TRÌNH TỰ DNA

- LỚP THỰC HÀNH KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN PHÂN TỬ

- LỚP KIẾN TẬP SINH HỌC PHÂN TỬ DÀNH CHO HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC

- LỚP KIẾN TẬP SINH HỌC PHÂN TỬ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC

- LỚP THỰC HÀNH SINH HỌC PHÂN TỬ DÀNH CHO CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 

- LỚP THỰC HÀNH SINH HỌC PHÂN TỬ DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP