University of Medicine and Pharmacy, HCMC

Center for Molecular Biomedicine

TRANG THIẾT BỊ CHÍNH

___

STT

___

___________________________

Trang thiết bị

___________________________

____________________

Hình ảnh

____________________

____________________

Chức năng - Ứng dụng

____________________

1

Tủ an toàn SH cấp II -ESCO

Tạo môi trường sạch cho các kỹ thuật vô trùng

Ứng dụng cho nuôi cấy tế bào, tách chiết các mẫu nhạy cảm, lây nhiễm

2

Máy Đo DNA Nanodrop 2000

Kiễm tra chất lượng mẫu sau khi tách chiết

Ứng dụng đo nồng độ và độ tinh sạch DNA, RNA, protein

3

Hệ thống máy RCP, Realtime PCR tốc độ cao

Khuếch đại một trình tự gene mong muốn

Ứng dụng cho kiểm tra sự hiện diên của 1 trình tự gene mục tiêu, kiểm tra biểu hiện gen ở mức độ RNA, giải trình tự phát hiện đột biến

4

Máy điện di mao quản Beckman Coulter GenomeLab GeXP

Phân tích đột biến mất đoạn lớn trên NST

5

Máy giải trình tự 8 mao quản 3500

Giải trình gene bằng phương pháp Sanger

6

Máy giải trình tự thế hệ mới Illumina

Giải trình tự gene thế hệ mới

7

Máy flow cytometry

Phân tích số lượng và các đặc tính của các vật thể có trong mẫu

Ứng dụng cho các kỹ thuật liên quan tới miễn dịch và tế bào như phân tích chu kỳ tế bào, kiểm tra apoptosis, kiểm tra các dấu ấn miễn dịch quan tâm trên mẫu bệnh phẩm…

8

Hệ thống Western blot

Kiểm tra biểu hiện ở mức độ protein của một gene quan tâm

9

Kính hiển vi soi ngược phản pha Olympus

Quan sát các vật thể nhỏ với độ phóng đại lớn  (X400)

Ứng dụng cho các kỹ thuật liên quan đến nuôi cấy tế bào

10

Hệ thống kính hiển vi huỳnh quang ZEISS

Quan sát, phân tích kết quả nhuộm tế bào và mô

Ứng dụng phân tích kết quả mẫu Karyotype và các mẫu nhuộm huỳnh quang

11

Hệ thống tủ lạnh  2-8oC , tủ âm 20°C- 30°C, tủ âm sâu 86°C

Tạo điều kiện nhiệt độ thấp hoặc nhiệt độ âm

Ứng dụng lư trữ hóa chất, mẫu bệnh phẩm, dòng tế bào